Inspektor nadzoru budowlanego, jest organem pierwszej instancji.

Zadania inspektora budowlanego, można podzielić na trzy grupy: 
1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, sprawdzania czy osoby pełniące dane funkcje techniczne, posiadają odpowiednie uprawnienia do ich pełnienia, nadzorowanie dopuszczania do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz kontrolowanie obowiązków, które wynikają z decyzji i postanowień wydanych na podstawie prawa budowlanego. 
2. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych. 
3. Współdziałanie z organami kontroli państwowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - ma zdecydowanie większy zakres działań, niż sam inwestor, jest osobą wyznaczoną do pilnowania jego interesów. Może wydawać polecenia np. kierownikowi budowy dotyczące usuwania zagrożeń etc. Może wymagać pokazania ekspertyz, dotyczących prowadzonych robót budowlanych lub certyfikatów dotyczących użytych materiałów. W jego zakresie możliwości, jest także żądanie poprawienia źle wykonanych prac. Inwestor zastępczy (projekt manager) - może być firmą lub osobą fizyczną, która również działa w celu realizacji inwestycji budowlanej w imieniu inwestora. Inwestor zastępczy, odpowiada w imieniu zamawiającego za organizację i wykonanie danych prac. Dzięki inwestorowi zastępczemu, inwestor zlecający budowę, nie musi być bezpośrednio zaangażowany w działania. 
Według prawa budowlanego, inwestor zastępczy, ma następujące obowiązki: 1. Organizacja procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. 3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
Więcej informacji o inwestorze zastępczym oraz usługach znajdziesz na stronie budownictwo.dekra.pl

Zobacz to na zdjęciach:

szkoła

edukacja

wykształcenie

budownictwo

certyfikaty